Generalforsamling NGK 2024

Dato for årets Generalforsamling er berammet til tirsdag 5. Mars 2024.

Nærmere informasjon om lokasjon/plattform/hybridløsning kommer senere, og senest 4 uker før Generalforsamlingen.

I hht klubbens vedtekter må innkomne saker være klubben i hende senest 6 uker før møtedato. Dette kan sendes på e-post til post@gordonsetter.no eller pr. post til klubbens adresse.

Alle medlemmer i NGK kan sende inn forslag på kandidater til valg, forutsatt at respektive kandidat(er) er forespurt og sagt seg villig til vervet. Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Felles e-post til valgkomiteen er: valgkomite@gordonsetter.no

Med vennlig hilsen
Styret i NGK

Relaterte artikler

Meny