Jaktprøver: 1UK. 2x2UK. 2x3UK.1AK,2x2akhøyfj. 2ak Skog.
Utstilling: Very good.

Meny