Jaktprøve: 2 AK skog, 2x2AK Høyfjell
Uts: Exc.Bk 2BKK
Meny