Nytt fra styret

Styret mottok den 11. juli 2022 en e-post fra 3 av klubbens medlemmer hvor det ble fremsatt krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling.  Kravet er fremsatt med opplysning om at over 10% av klubbens medlemmer har forlangt slik generalforsamling og det er begrunnet med mistillit til sittende styre.  Eneste punkt på dagsorden i henhold til kravet er valg av nytt styre.

Kravet ble behandlet i styret den 12. Juli.

Etter styrets enstemmige beslutning ble de 3 medlemmene bedt om å oversende listen over de medlemmer som har forlangt ekstraordinære generalforsamlingen, slik at styret kunne kontrollere listen opp mot klubbens medlemsregister og dermed kunne verifisere kravet i henhold til klubbens vedtekter.  Styret ba også om en nærmere spesifisering av sak for avstemming på den ekstraordinære generalforsamlingen.

De 3 medlemmene besvarte styrets tilbakemelding ved e-post den 13. juli. Det ble der opplyst at de ikke ønsket å oversende listen over medlemmer til styret, men ønsket at leder av valgkomiteen skulle foreta kontrollen av listen på vegne av klubben.  Det ble på nytt påpekt at eneste sak på dagsorden er valg av nytt styre.

De 3 medlemmene sendte deretter den 17. juli en henvendelse til valgkomiteen i NGK med ønske om at valgkomiteen kontrollerte de innsamlede signaturene opp mot klubbens medlemsregister.

For å sikre korrekt saksgang i henhold til klubbens vedtekter og god demokratisk foreningsskikk, så har styret engasjert ekstern advokat i saken.  Under henvisning til NGKs lovbestemmelser er det nå vurdert slik at styret, som øverste myndighet mellom generalforsamlingene, har rett og plikt til å påse at vilkårene for avholdelse av ekstraordinær generalforsamling er oppfylt før det foretas en innkalling. I dette tilfellet vilkåret om at minst 10% av medlemmene forlanger ekstraordinær generalforsamling.

I tillegg er det ut ifra alminnelige demokratiske og foreningsrettslig prinsipper vurdert slik at dagsorden på en eventuell ekstraordinær generalforsamling ikke skal være valg av nytt styre, men spørsmålet om «mistillit til sittende styre».  Det er da dette spørsmålet alene som skal være gjenstand for debatt og som skal til avstemming.

Spørsmålet om valg av nytt styre vil dermed måtte utstå til etter at den ekstraordinære generalforsamlingen har tatt stilling til om styret har generalforsamlingens/medlemmenes tillit eller ikke.

Ovenstående ble meddelt de 3 medlemmene som har fremsatt kravet om ekstraordinær generalforsamling, med frist til å oversende listen over de medlemmer som har forlangt ekstraordinære generalforsamling.

Denne henvendelsen er ikke blitt besvart, og styret har dermed ikke funnet kravet om ekstraordinær generalforsamling gyldig i henhold til klubbens vedtekter § 3-5.

Styret vil på det sterkeste beklage den uro og kostnad dette har påført klubben, og vil behandle saken videre for å følge opp medlemmene og klubbens interesser.

Mvh
Styret NGK, 07.09.2022

Relaterte artikler

Meny