Nytt fra Styret

Etter Generalforsamlingen i mars har nytt styre i NGK gjennomført flere styremøter på Teams. Møtereferatene legges ut på nettside i etterkant, men vi har forståelse om dette ikke leses av alle.

Styret i NGK ønsker med dette å redegjøre for klubbens medlemmer endringer i styrets sammensetning. (Ref. Styremøtereferat av 9. mai)

Vi har dessverre internt i styret hatt ulik oppfatning av en sak som ble besluttet av forrige styret.

Dette har krevd mye av tiden i møtene, og sørget for at styret ikke har fått nødvendig ro til å jobbe med nødvendig drift og andre prioriteter. Det synes vi er beklagelig.

Det skal sies at samtlige har vært opptatt av å fremme Gordonsetteren som rase, og har vært opptatt av å komme videre og levere på oppgavene styret i NGK er satt til frem til neste Generalforsamling.

Flertallet i styret ønsket ikke at et vedtak av et tidligere styre skulle tas opp til granskning, men heller arbeide konstruktivt med arbeidet som lå foran oss.

4. mai ble styret varslet pr. brev om at 2 styremedlemmer og et varamedlem ønsket å trekke seg, og fremmet ønske om at det skulle kalles inn til ekstraordinær Generalforsamling.

På styremøte 9. Mai ble en ekstraordinær Generalforsamling vurdert av øvrige 3 styremedlemmer og vara til ikke nødvendig i henhold til klubbens lover, med tanke på at styret fortsatt ville være beslutningsdyktig i.h.t NGKs lovverk.

Dette betyr at styret nå består av:

  • Leder Thomas Tollefsen
  • Nestleder: Fredrik Weberg Larsen
  • Styremedlem: Henriette Hansen
  • Styremedlem: Stian Hjemmen (tidligere varamedlem).

Det forutsettes at alle 4 er til stede ved vedtak.

Vi har også gjort en grundig vurdering om vi er motiverte for å levere på oppgavene som står foran oss frem til neste Generalforsamling. Det er vi.

Det har den siste tiden vært jobbet effektivt og godt med kommende arrangementer i NGK, noe det er referert til i styremøtereferat 12/5 og publisert på nettside og Facebook. Topptreff Sør, Trysil 1 og Trysil 2 har nå mannskap klart for å gjennomføre gode arrangementer i høst.

Styret og leder i avlsrådet arbeider aktivt med å kartlegge behovet og etablere nye medlemmer i avlsrådet.  Vi håper at denne prosessen snart gir resultater, og at et godt operativt avlsråd snart kan presenteres og ta fatt på viktige oppgaver.  Heldigvis er det mange dyktige frivillige i vår klubb som stiller opp på forespørsel. Tusen takk!

Styret registrerer at det i disse dager foreligger en underskriftskampanje, fra enkelte av de tre som selv valgte å trekke seg fra sine verv.

I informasjonen vi har blitt gjort kjent med, er oppfordringen med bakgrunn i at dagens styre er sårbare ved fravær samt at det verserer diverse påstander om tilbakehold av informasjon og hersketeknikk.

Sittende styre stiller seg naturligvis undrende til disse påstandene.

Det er på ingen måte noe ulovlig i å gjennomføre ett slikt opprop, men styret mener at resterende tidsperiode frem til ordinær generalforsamling i februar/mars er godt overkommelig for gjenværende styre, og arbeidsoppgavene som foreligger i perioden vil bli betjent uten problemer.

Klubben vil i så henseende bli driftet som normalt, og vi oppfordrer derfor heller til at det gjøres ett godt stykke arbeid med å fremme gode kandidater til de forskjellige vervene som åpner seg ved neste ordinære generalforsamling.

At det er uenigheter i enkelte saker underveis i klubbens arbeid er noe en alltid må forholde seg til, men det må rettes tillitt til de avgjørelser som blir tatt og at disse blir tatt for klubbens og rasens beste må det ikke være noen tvil om.

Det er også mye arbeid og vurderinger i hver enkelt sak, og det er naturligvis kun de som sitter og behandler sakene som kjenner til all dynamikken i sakene. Derfor må en både historisk og i all fremtid ha tillitt til at de som til enhver tid er valgt til å utføre, gjør dette på best mulig måte både for klubb og rase.

Ingen enkeltpersoner eller grupperinger vil eller skal forhøyes over disse prioriteringene.

Det er på tross av dette alltid rom for forbedringer av interne rutiner og arbeidsinstrukser. Dette er noe sittende styre setter et fokus på nå, og ser på mulige forbedringer.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker rette henvendelse til styret! Vi skal gjøre hva vi kan for å svare så godt det lar seg gjøre, og ber samtidig om forståelse for noe lengre responstid.

 

Mvh

Thomas, Fredrik, Henriette og Stian.
23.05.2022

 

Relaterte artikler

Meny