Nytt regelverk for godkjente avlshunder

Det nye regelverket er tidligere publisert på klubbsidene i Fuglehunden, men klubben ønsker å på nytt minne om innføringen da det nå nærmer seg årsskifte.

NGK har i løpet av høsten 2022 hatt en gjennomgang av klubbens reglement for kåring av godkjente avlshunder. Dette regelverket har vært tilnærmet uendret i en god del år og vi mener det nå er på tide med enkelte endringer. Det er ingen revolusjonerende tiltak som gjennomføres, men noen økte krav relatert til helsestatus samt at klubben velger å gjeninnføre det tidligere brukte begrepet Elitehund. Dette vil si at vi fremover vil har to kategorier godkjente avlshunder.

Det nye regelverket er gjengitt i sin helhet under, men hovedpunktene er følgende:

 • Hverken Avlshunder eller Elitehunder kan ha helsøsken med kloløsning.
 • Elitehunder skal ha oppnådd 1.AK på jaktprøve og Excellent på utstilling. Dersom hunden har oppnådd premie i VK-klasse er kravet til utstillingspremie Very Good. I tillegg vil hunder som har oppnådd tittelen NJCH være kvalifisert for status som Elitehund. Det er også et tilleggskrav at Elitehundene skal ha registrert flere Stand med makker enn Makkers stand i Dogweb. Prestasjonene teller fra fylte 2 år. Det vil si at viltfinnerevne i UK ikke hensyntas.

Klubbens ønske har vært å lage et regelverk som bidrar til å skjerpe kravene helsemessig i forhold til avl på hunder med nære slektninger som har kloløsning. I avl må helsemessig status alltid veies opp mot hundens gemytt- og bruksmessige egenskaper. Derfor mener klubben at slike hunder ikke kategorisk skal utelukkes fra avl. Helheten er viktig. I påvente av eventuelle resultater fra helseprosjektet ønsker vi ikke å legge avlsbegrensninger på slike hunder, men mener at klubben ikke skal markedsføre disse hundene som godkjente Elite- og Avlshunder før vi har mer kunnskap om lidelsen.
I tillegg ønsker vi å fremheve de hundene som har oppnådd svært gode resultater på jaktprøver og utstilling ekstra. Vi mener at det med dette reglementet vil bli attraktivt å få status som Elitehund og samtidig motivere de eierne som allerede har hunder med status som godkjente avlshunder til å ta den ekstra jobben som kreves for å ta neste steg. Forhåpentligvis vil det også inspirere flere til å stille hundene sine i VK i tillegg. Årsaken til at vi ønsker å lempe noe på kravet til utstillingspremie for de hundene som har oppnådd VK-premiering, er at disse har vist prestasjoner på jakt som er langt over gjennomsnittet. Kun 47% av de hundene som starter i VK-klasse (uansett rase) oppnår premie. Det er også fornuftig å inkludere de hundene som er NJCH i dette. Det vil typisk være noen hunder med 1.AK skog m/ÆP som har Very Good på utstilling. Også disse har vist egenskaper utover det vanlige og skal derfor innlemmes som Elitehunder.

Konsekvensene av gjeninnføring av Elitehunder er nøye vurdert og vi mener at vi gjennom dette får profilert flere av de virkelig gode hundene våre. De forsvinner ikke i mengden og forhåpentligvis vil det bidra til at flere etter hvert kommer over i den kategorien. Vi tror dette vil bidra til at flere hunder blir brukt i avl og dermed skape større bredde i avlen. I tillegg vil kravet om flere egne stander enn makkers stand fremme gode viltfinnere, noe som alle jegere er opptatt av.

Det nye regelverket vil ha tilbakevirkende kraft, slik at hunder som allerede har oppnådd kravene for å bli Elitehund, vil automatisk få denne statusen. I de tilfeller hvor vi får opplysninger om at hunder ikke lengre oppfyller de helsemessige kravene for Avls- eller Elitehund, vil disse fjernes fra oversikten fortløpende. Når det gjelder viltfinnerevne , vil dette gjennomgås og oppdateres ved utgangen av hvert kalenderår. Hunder som av en eller annen årsak fjernes fra listene, men senere igjen oppfyller kravene, må meldes inn på nytt av eier. Dette vil da i praksis gjelde hunder som fjernes grunnet for mye HD på avkom, samt viltfinnerevne som ikke lengre oppfyller kravet.

Her er reglementer i sin helhet:

Elitehunder
Minimumskrav til jaktprøvepremie og utstillingspremie:

 • 1.AK + Excellent
 • Dersom hunden har oppnådd VK-premie, er kravet til utstillingspremie Very Good
 • Dersom hunden har oppnådd tittelen NJCH kvalifiserer dette også for status som Elitehund

Helsemessige krav

 • Elitehunder skal ikke ha helsøsken med kloløsning.
 • HD-status skal være A, B eller C.
 • Hunder med minst 15 røntgede avkom og som har avlet 30 % HD (C, D eller E) eller mer tas ut av listene. Dette gjelder også de med færre røntgede avkom, men der 5 eller flere avkom har HD (C, D eller E). Av praktiske hensyn gjelder dette avkom røntget i Norge.
 • Hundene skal ha kjent status for PRA (rcd-4) og CCA (begge må være registrert i DogWeb).
 • Hundene skal ha en veterinærattest som bekrefter at hunden er klinisk
  frisk fra kloløsning og hypotyreose, samt ikke tidligere hatt kloløsning eller hypotyreose.
  Undersøkelsen foretas ved en klinisk kontroll. Ved klinisk mistanke om
  lavt stoffskifte skal det tas blodprøver for å utelukke hypotyreose.

Øvrige krav / betingelser

 • Hundene må ha høyere antall registrerte Stand med makker enn antall Makkers stand. Her teller kun data fra AK og VK.
 • Eier må være medlem av NGK.
 • Tisper fjernes fra lista når de er 9 år gamle.
 • Hanner fjernes fra lista når de er 10 år gamle.

 

Avlshunder

Minimumskrav til jaktprøvepremier

 • 1.AK
 • Alternativt 2 x 1.UK
 • Alternativt 2 x 2.AK
 • Alternativt 1.UK + 2.Ak

Minimumskrav til utstillingpremie

 • Very Good

Helsemessige krav

 • Avlshunder skal ikke ha helsøsken med kloløsning.
 • HD-status skal være A, B eller C.
 • Hunder med minst 15 røntgede avkom og som har avlet 30 % HD (C, D eller E) eller mer tas ut av listene. Dette gjelder også de med færre røntgede avkom, men der 5 eller flere avkom har HD (C, D eller E). Av praktiske hensyn gjelder dette avkom røntget i Norge.
 • Hundene skal ha kjent status for PRA (rcd-4) og CCA (begge må være registrert i DogWeb).
 • Hundene skal ha en veterinærattest som bekrefter at hunden er klinisk frisk fra kloløsning og hypotyreose, samt ikke tidligere hatt kloløsning eller hypotyreose. Undersøkelsen foretas ved en klinisk kontroll. Ved klinisk mistanke om lavt stoffskifte skal det tas blodprøver for å utelukke hypotyreose.

Øvrige krav / betingelser

 • Hannhunder kan maksimalt ha 80 registrerte avkom.
 • Eier må være medlem av NGK.
 • Avlstisper fjernes fra lista når de er 9 år gamle.
 • Avlshanner fjernes fra lista når de er 10 år gamle.

Relaterte artikler

Meny