Status ASLO-prosjektet

ASLO har gjennom høsten 2021 og vinter 2022 jobbet med å få på plass finansieringen av et forskningsprosjekt på kloløsning, atopi og hypotyreose. Prosjektet er planlagt gjennomført ved NMBU med Frode Lingaas som prosjektleder og skal ha hovedfokus på de nevnte sykdommene.

Vi ser at prosjektet har en perfekt timing i forhold til at Mattilsynet, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, i disse dager jobber med en helt ny forskrift om avl av hund. Det er svært sannsynlig at denne forskriften vil pålegge NKK et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer for hver enkelt hunderase. Det er trolig også å forvente at NKK delegerer dette ansvaret videre til hver enkelt raseklubb. Disse avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper de ulike rasene er utsatt for, samt beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få redusert disse belastningene. Det er forventet at den nye forskriften blir vedtatt i løpet av første kvartal 2023. Mer om dette kan du lese her: Revisjon av Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS) og tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

Gjennom ASLO-prosjektet vil NGK uten tvil være i forkant i forhold til de nye kravene som blir gjeldende. Prosjektet vil være et direkte svar på hva klubben gjør for å redusere effekten av de belastende arvelige egenskaper som vår rase er utsatt for og kunne danne grunnlag for et avlsprogram som er i tråd med de forventede lovkravene.

Finansiering
Status for dette er at gruppa har klart å få på plass ca halvparten av de nødvendige midlene gjennom at NGKs medlemmer har bidratt med 345 000,-, NGKs styre har omdisponert 150 000,- av klubbens midler til prosjektet, samt at NGK sin generalforsamling vedtok at klubben skal bruke 1 000 000,- av klubbens egenkapital på prosjektet. I tillegg har en rekke oppdrettere av Gordon setter sagt seg villige til at 10% av fremtidige inntekter fra avl (i prosjektperioden). Pr. dd. Utgjør dette like over 1 500 000,-
Det er også inne en søknad til NKKs forskningsfond om støtte til prosjektet. Denne forventer vi svar på innen rimelig tid. Det er her søkt om et bidrag på 300 000,-

Samarbeidspartnere
Arbeidsgruppa inviterte i tillegg med Norsk engelsksetter klubb (Nesk) til å delta i prosjektet. Dette førte til at NESK sin generalforsamling vedtok å gi sitt styre fullmakt til å bidra med 1 000 000,- av sin egenkapital inn i prosjektet. På samme generalforsamling ble det også vedtatt at NESK skal arbeide med å skaffe ytterligere midler inn til prosjektet etter samme modell som NGK har brukt ovenfor sine medlemmer og oppdrettere.
Å få med NESK inn i prosjektet ser vi som svært hensiktsmessig og vi forventer vil bidra til at begge rasene får en bedre oversikt over helsestatusen i sine populasjoner. Forhåpentligvis vil også prosjektet bidra med info og metodikk som etter hvert kan brukes videre som verktøy for å avle seg bort fra noen arvelige sykdommer, slik at vi kan oppnå en enda bedre helse- og velferdsstatus for hundene våre.

Videre progresjon
ASLO hadde et mål om at med disse bidragene fra klubbene og klubbenes medlemmer, kunne Frode Lingaas og NMBU forberede den praktiske oppstarten av prosjektet like over sommeren 2022. ASLO har startet innledende samtaler med NESK i forhold til utvikling av prosjektet. Vi ser imidlertid nå at det vil ta en del mer tid å få på plass en funksjonell styringsgruppe og en hensiktsmessig fremdriftsplan for prosjektet og videre finansiering. Dette gjør at det pr. nå er noe usikkert hva som blir faktisk oppstartsdato, men ASLO jobber ufortrødent videre med å få prosjektet i havn.

Takk til bidragsyterne!
ASLO er takknemlige for medlemmenes innsats for å få prosjektet i havn, men vi er også avhengig av fortsatt støtte og bidrag for å kunne finansiere prosjektet i hele dets tiltenkte varighet. Vi oppfordrer derfor hundeeiere til å ta kontakt med oss dersom dere ønsker å bidra økonomisk.

Relaterte artikler

Meny