Avl & Oppdrett

Info vapleliste

Gjelder valpekull der hundene blir parret 1. desember 2018 eller senere.

Her følger viktig informasjon om Norsk Gordonsetter Klub’s valpeliste!

Valpelisten er en markedsplass hvor alle medlemmer av Norsk Gordonsetter Klub (NGK) eller en av de andre nordiske klubbene kan annonsere sine gordonsettervalper.

Valpelisten er ikke et redskap for å styre avlen, men et servicetilbud for våre oppdrettere og valpekjøpere. At et valpekull står oppført på valpelisten trenger ikke å være et kvalitetsstempel på kullet. Alle valpekjøpere bør studere de dataene som finnes på foreldrene og deres slektslinjer i vår hundedatabase før de bestemmer seg for hvor de skal kjøpe valp.

NGKs medlemmer er også medlemmer av Norsk Kennel Klub (NKK). NKK har utarbeidet etiske retningslinjer for hundeavl som er i tråd med internasjonale retningslinjer på området. Det er en forutsetning at retningslinjene følges av våre medlemmer.

Inndeling og sortering av valpelisten.

A-kull
–    Begge foreldredyr er avlsgodkjent.
–    Kullindeks minimum 410 eller høyere
–   Innavlsgrad 6,25 % eller mindre mindre.

B-kull
–    Ett av foreldredyrene skal minimum være premiert med 1.AK på jaktprøve, alternativt skal begge være premiert med minimum 2. premie (2.UK eller 2.AK).

C-kull
–    Kullet oppfyller ikke krav til A- eller B-kull.

Generelle krav:
–    Eier skal være medlem av NGK.
–    Kullet skal være i henhold til NKK sine Etiske grunnregler for avl og oppdrett
–    Ingen negativ anmerkning på gemytt på foreldredyrene (Jaktprøve eller utstilling).
–    HD-grad A eller B på begge individer. Alternativt kan en ha grad C.
–    CCA: begge foreldre må ha kjent status. Minst en av foreldrene må være fri.
–    PRA: Det anbefales at begge foreldredyrene har kjent PRA-status.
–    Kull som resulterer i syke (affiserte) valper får ikke avertere i valpelista.
–    Unntak: Utenlandske kull som registreres i land der kjent status på foreldredyr ikke er et krav i for registrering. Samme unntak gjelder for andre helserelaterte statuser.

Dispensasjonsreglement for A- kull ved import av hund/ avlsmateriale:
–    For å sikre at rasen skal kunne opprettholde genetisk variasjon, og at oppdrettere skal finne det interessant, samt bli belønnet for den jobben de gjør med å importere avlsmateriale, kan avlsrådet gi dispensasjon fra kravene for A-kullstatus dersom følgende kriterier er oppfylt:
–    a) Importhunden må ikke ha registrerte avkom i Norge fra før.
–    b) Importhunden må minimum være premiert med 1.AK eller tilsvarende.
–    c) Hunden som pares (vanligvis tispa) må minimum være premiert med 1. UK eller 2. AK på jaktprøve, og summen av jaktlyst- og viltfinner-indeks må være over 200.
–    Det vil stilles strenge krav til importarbeidet, og oppdretter må dokumentere at han har valgt importhund med best mulig egenskaper fra hjemlandet. Avlsrådet skal orienteres om avlsplanene i god tid før importen blir gjennomført, og dispensasjon skal avklares i forkant av importen.

Kullindeks:
Kullene rangeres innbyrdes innefor kategoriene A-, B og C-kull etter kullindeks. Kullindeksen består av summen av foreldredyrenes to delindekser: jaktlystindeksen og viltfinnerindeksen. De to delindeksene er familiebaserte, slik at informasjon om alle kjente slektninger er tatt med når indeksene beregnes. Det er også tatt hensyn til faktorer som klasse (UK, AK, VK), prøve, årstall, kjønn og rase. Gjennomsnittlig kullindeks er 400. Jo høyere indeksen er, jo bedre vil valpenes forventede kombinerte jaktlyst og viltfinnerevne være. Indeksene baseres kun på resultater oppnådd i Norge.

HD-indeks:
HD-indeksen beregnes på grunnlag av alle kjente slektningers HD-status. Det er også tatt hensyn til andre faktorer som alder, år for røntgen, kjønn og rase. Gjennomsnittlig HD-indeks er 100. Jo høyere summen av foreldrenes indekser er, jo lavere er sannsynligheten for at et avkom får HD.
Denne er for tiden ikke i bruk, pga mange feil. Anbefaler alle å sjekke familie og slekt til aktuelle hunder som vurderes brukt i avl eller når man skal kjøpe valp.

Innavlsgrad:
Ved å øke innavlsgraden i et kull / kombinasjon styrker man både positive og negative egenskaper. Med fare for økt forekomst av sykdom bør man generelt prøve å holde innavlsgraden lav og forholde seg til anbefalinger gitt av NGK og NKK. NGK har 6,25% og NKK 12,5%.

Gemytt:
Det skal ikke avles på hunder med dårlig gemytt. Dersom hunden har fått anmerkning på gemytt på en prøve eller utstilling, vil dette være oppgitt i valpelisten. Da verken jaktprøver eller utstilling kan avdekke dårlig gemytt på alle hunder som stilles, kan det medføre at hunder med dårlig gemytt står oppført i vår database uten anmerkning. Det beste er derfor om valpekjøperne hilser på foreldredyrene og danner seg et bilde av deres gemytt selv.

Jaktprøver:
Årsaken til at vi går på jaktprøver skal i utgangspunktet være å finne de beste avlshundene men også i nyere tid samle data slik at vi kan lage indekser som igjen brukes i avlsarbeidet. Arvbarheten på jaktprøvepremier er lavere enn for indekser men man kan ikke la være å bruke jaktprøvepremier i kravene til valpeliste. Ved å gi høyt premierte hunder oppmerksomhet og fordeler på en valpeliste vil dette stimulere til økt deltagelse som igjen gir enda bedre grunnlag for beregning av indekser. Man skal i tillegg ikke glemme at en hund aldri blir bedre enn genene tilsier og det er helt sikkert mye tryggere å bruke en meget godt premiert hund i avl enn dens upremierte bror/søster.  Det er bare å se på oss mennesker, det kan være store forskjeller på søsken.

Jaktprøver arrangeres som høyfjellsprøver (ryper), skogsfuglprøver (storfugl, orrfugl, rugde og rype) og lavlandsprøver (fasan og rapphøns). Fra hundene er 9 måneder til de er 2 år stiller hundene i unghundklassen (UK). Hunder eldre en 2 år stiller i åpen klasse (AK). UK og AK er ren kvalitetsbedømmelse av hundens egenskaper som jakthund.
1. premie tildeles hunder som har vist fremragende prestasjoner, 2. premie tildeles hunder som anses som meget gode jakthunder, mens 3. premie tildeles hunder som anses som gode jakthunder. Hunder kan oppnå tittelen norsk jaktchampion (NJCH). Tittelen vil ikke vises i valpelisten, men fremkommer dersom du klikker på den aktuelle hunden.
En innførende artikkel om jaktprøver og de forskjellige premiegradene finner du her: ”Jaktprøve for første gang”. Reglement for jaktprøver er listet i NKK’s Regler for fuglehundprøver. Kravene til NJCH er listet i NKK’s championatregler.
Hunder med premie på jaktprøve er merket med blå rosett i valpelisten.

Eksteriør:
På utstilling blir hundene bedømt av en eksteriørdommer. Dommeren bedømmer hundens utseende, bevegelser og væremåte ut fra en rasestandard. Vurderingen nedfelles skriftlig i form av en utstillingskritikk. Hundene får sløyfer med farger som representerer premiegraden. Alle foreldredyr bør være stilt på utstilling. Feilfarging, bittfeil, dårlig gemytt og andre skavanker fremkommer her.

«Excellent» tildeles hunder som anses som særdeles gode representanter, «Very good» tildeles hunder som anses som meget gode representanter, «Good» tildeles hunder som anses som gode representanter, og til slutt tildeles «Sufficient» hunder som anses som akseptable representanter for sin rase.
Hunder kan oppnå tittelen norsk utstillingschampion (NUCH). Tittelen vil ikke vises i valpelisten, men fremkommer dersom du klikker på den aktuelle hunden. Flere opplysninger om utstilling og de forskjellige premiegradene finnes i NKK`s folder  «Ny i ringen». Kravene til NUCH er listet i NKK’s championatregler. Utstillingsregler er listet i NKK’s regler for utstilling.
Hunder med premie på utstilling (uansett premiegrad) er merket med rød rosett i valpelisten.

CCA:
Kun kull der begge foreldredyrenes CCA-status er kjent  i DogWeb kan legges ut på NGK sin valpeliste. En av foreldredyrene må ha minimum status FRI.
Unntaket er utenlandske kull som registreres i land der kjent status på foreldredyr ikke er et krav i for registrering. Samme unntak gjelder for andre helserelaterte statuser.

PRA:
Det anbefales at begge foreldredyrene har kjent PRA-status. Kull som resulterer i syke (affiserte) valper får ikke annonsere på valpelista.

Meny