Avl & Oppdrett

Retningslinjer for avl

Rasespesifikk avlsstrategi

I 2014 ble det utarbeidet en omfattende rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som også beskriver rasens populasjon og historie. RAS er gyldig til 2019, og kan leses her:

For at et kull skal registreres i NKK kreves det at følgende regler overholdes:

 1. NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett skal følges. Reglene kan leses her.
 2. Begge foreldre skal ha kjent HD-status. Ingen foreldre skal ha HD-status E.
 3. En hannhund skal ikke ha flere enn 100 registrerte avkom ved parringstidspunktet. Regelen inntrer 01.07.2014, og ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2013. Formålet er å hindre matadoravl på enkelte hannhunder. Dispensasjon kan innvilges av NKK, men skal søkes om i forkant av parringen.
 4. Det er innført krav om kjent status for CCA for alle gordon settere som skal benyttes i avl. For å få registrert valper skal minst ett av foreldredyrene ha status FRI. NKK må godkjenne søknad om avl på affisert hund før parring av denne skjer. Det kan gis dispensasjon for kravet om kjent status ved bruk av utenlandske hunder og ved bruk av frossen sæd, såfremt hunden som parres er testet og har status FRI for CCA.
 5. For status PRA gjelder NKKs etiske retningslinjer for avl. Det vil si at det ikke skal avles kull der valper kan bli affiserte. Det vil i praksis si at minimum ett av foreldredyrene må ha kjent status. Dersom en kjent bærer parres må det andre foreldredyret ha status fri.

I tillegg har klubben en avlspolitikk som følger:

 1. Samlet HD-indeks for foreldredyr skal være over 200.
 2. Innavlsgraden for et kull bør ikke overstige 6.25 %
 3. Det skal ikke avles på hunder med negativ anmerkning (enten på jaktprøve eller utstilling) på gemytt.
 4. Samlet kullindeks (jaktlysindeks/jaktindeks og viltfinnerindeks/standindeks) skal tas med i vurderingen når det gjelder valg av avl på egen tispe, samt valg av hannhund.
 5. Det bør fortrinnsvis brukes jaktpremierte hunder i avl.
 6. Det anbefales at alle gordon settere det avles på har kjent PRA-status.

*grunnet mange feil, har NGK bestemt å ikke bruke HD-indekser.

Meny